Inicio - Condicións de uso
Condicións de uso

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Finalidades do tratamento

A xestión da súa solicitude e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa xeral e sectorial referenciada en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e demais regulación concordante. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais